Algemene Voorwaarden Hardlopen.run

Algemene Voorwaarden Hardlopen.run

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Toepasselijkheid
Artikel   3 - Aanmelding en Betaling
Artikel   4 - Opzeggingen
Artikel   5 - Aansprakelijkheid en Vrijwaringen
Artikel   6 - Diversen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Hardlopen.run: de organisatie Hardlopen.run, gevestigd te Lelystad, Kolbergstraat 22, 8232RN
 2. Trainer/ondernemer: diegene die de ontvangst, administratie en de les verzorgt.
 3. Deelnemer/ lid: natuurlijk persoon (m/v) welke deelneemt aan activiteiten bij Hardlopen.run.
 4. Lidmaatschap: een overeenkomst voor onbepaalde tijd tussen het lid en de ondernemer. Deze overeenkomst kan op elke dag van de week ingaan en vangt aan na inschrijving en betaling tot wederopzegging door lid of ontbinding door de ondernemer.
 5. Cursus: kortdurende lesperiode van een aantal weken tot een semester.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen tussen ondernemer en deelnemer/ lid.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanmelding en Betaling

 1. Offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten.
 3. De aanmelding voor Hardlopen.run vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen op https://hardlopen.run
 4. Wachtlijst: Als het maximum aantal deelnemers voor een cursus is bereikt kan de deelnemer op een wachtlijst geplaatst worden. Dit is wanneer er teveel aanmeldingen zijn ten opzichte van de beschikbaarheid in cursusplaatsen
 5. Alle prijzen in de genoemde aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn in euro’s inclusief BTW.
 6. Ondernemer hanteert een betalingstermijn van veertien (14) dagen.
 7. Indien de consument in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn/haar(betaling)verplichting zal de ondernemer in de tweede poging tot betaling deze uitvoeren middels een factuur met daarop vermeld het verschuldigde bedrag, eventueel verhoogd met eenmalige administratiekosten. Voorts komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument.
 8. Indien deelnemer/ lid in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn/haar verplichtingen is de ondernemer gerechtigd de prestatie van haar zijde op te schorten dan wel de overeenkomst met de betreffende consument te ontbinden.
 9. De ondernemer is in het geval van een ontbinding als genoemd in voornoemd lid nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan deelnemer/ lid.
 10. Er kan in geen geval aanspraak gemaakt worden op restitutie van het cursusgeld.
 11. Er kan in geen geval aanspraak gemaakt worden op restitutie van het Lidmaatschap. Eventueel kan het lidmaatschap tijdelijk worden opgeschort als deelnemer/ lid een blessure heeft die langer dan 2 weken duurt. Deelnemer/ lid dient dan een verklaring van huisarts te overhandigen.

Artikel 4 - Opzeggingen

 1. Opzeggingen van de overeenkomst door deelnemer/ lid kan alleen schriftelijk of per e-mail gebeuren.
 2. U ontvangt een bewijs van opzegging per email retour van Hardlopen.run
 3. Tijdelijke opzegging van het lidmaatschap is niet mogelijk. Een uitzondering hierop vormt een ernstige ziekte of blessure. Na overleggen van een schriftelijke doktersverklaring conform artikel 3.11, waaruit blijkt dat lid niet in staat is gebruik te maken van de diensten van de trainer, kan het lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid en Vrijwaringen

 1. Indien trainer/ondernemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Trainer/ondernemer is nimmer aansprakelijk voor blessures, letsel, (blijvende) invaliditeit en/of overlijden van deelnemer/ lid, tenzij te wijten aan opzet of grove schuld van trainer/ondernemer of zijn ondergeschikten. deelnemer/ lid is voorts nimmer aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal en schade aan/van goederen.
 3. Indien Hardlopen.run om welke reden dan ook toch gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding niet hoger zijn dan het bedrag dat maximaal in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Hardlopen.run/ hardlooptrainersnederland wordt uitbetaald.
 4. Trainer/ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Deelnemer/ lid vrijwaart trainer/ondernemer voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden ten gevolge van handelen of nalaten van deze persoon.

Artikel 6 - Diversen

 1. Tussentijds kan trainer/ondernemer wijzigingen in de roosters van de te geven trainingen doorvoeren, voor wat betreft tijdstippen, inhoud van de training, trainingsvormen. Dit geldt niet voor Cursussen.
 2. Tussentijds kan gebruiker wijzigingen in de roosters van de te geven trainingen en cursussen doorvoeren, voor wat betreft inzet van de trainers.
 3. Trainer/ondernemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat trainer/ondernemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Indien de periode van overmacht langer duurt dan een (1) maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de partij.
 5. Bij Hardlopen.run betaal je voor je plek om te komen trainen, ongeacht of je ook daadwerkelijk naar de trainingen komt.